Obavijest o nabavi

OBAVIJEST O NABAVI (OoN)

1. NAZIV, ADRESA I KONTAKT NOJN-A:   

Naziv naručitelja: SWISSCOLOR d.o.o.
Sjedište: Gospodarska br. 2, 10298 Donja Bistra
OIB: 23856222941
Elektronička pošta: swisscolor@swisscolor.hr

2. OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE

Izgradnja novog pogona za proizvodnju auto kozmetike i sredstava za pranje i čišćenje u domaćinstvu na lokaciji Donja Bistra, Gospodarska 2.

Ostali podaci detaljno su opisano u Dokumentaciji za nadmetanje.

3. VRSTA JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje u jednoj fazi s namjerom sklapanja ugovora o nabavi radova.

4. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju biti dostavljene najkasnije do 07.03.2017. godine u 11:00 sati, na adresu iz točke 1.

5. JEZIK NA KOJEM PONUDA MORA BITI DOSTAVLJENA

Hrvatski jezik.

6. ELEKTRONIČKA ADRESA ZA DODATNE INFORMACIJE

Elektronička pošta: swisscolor@swisscolor.hr
www.swisscolor.hr

Dokumentacija za nadmetanje čini prilog ove Obavijesti.

Donja Bistra, 13.02.2017.g.

DOKUMENTACIJA:

  • Obavijest o nabavi Swisscolor d.o.o.    PREUZMI
  • Dokumentacija za nadmetanje Swisscolor d.o.o.     PREUZMI
  • Prilog 1_Ponudbeni list  PREUZMI
  • Prliog 2_Izjava o nepostojanju razloga isključenja PREUZMI
  • Prliog 3_Izjava o ispunjenju uvjeta kvalifikacije PREUZMI
  • Prilog 4_Troškovnik PREUZMI
  • Prilog 5_Ugovor   PREUZMI